The Green Series nr.13.jpg

Anders Sletvold Moe, The Green Series #13 ,2018 mixed media on acrylicglas, 42 x 30 cm

Anders Sletvold Moes tredje utställning From Site på Elastic Gallery är gjord för gallerirummet. Rummet och vårt seende speglas i handgjorda ytor som möter industriellt lackerade skikt och material. Moe jobbar ofta med referenser till föregångare. Han hyllar och reflekterar hur de har kommit fram till sina beslut, ofta med minimala förskjutningar. Något som är centralt i just minimalismen. De millimeter som konstnären ser, upplevs som harmoni i kompositionen för oss som betraktare.

I galleriets första rum möts vi av en väggmålning där ytorna och dess former är avvägda på förhand, men utförda i nuet, i dagarna innan vernissage. En blandning av målade ytor och plexiglasets reflekterande material, den minimalistiska praktiken som Moe är rotad i kräver exakthet. Det är här vi finner verkens styrka i kombination med konstnärens intresse för färg och dess egenskaper utifrån glans, struktur och sammansättning. Moesateljé är ett bibliotek av svarta färgburkar och tuber i otaliga nyanser. I utställningen aktiveras detta register och den kunskap som han bär med sig.  

I galleriet hänger också två målningar som tydligt tar fast på former i rummet:  trappans räcke, ett fält i väggmålningen och en nisch för ett element. Moe referera igen till kollegor och föregångare, såsom Ellsworth Kelly med sina shaped canvases, Eric Lennarth’supprepningar och variationer, samt den nyligen bortgångne Robert Ryman med sina exakta men nästintill nonchalant placerade märken efter tejp på målade ytor föregångarnas praktik ekar genom hela From Site.

I utställningens sista verk, The Green Series hänvisar till en undersökning i det seriella. Grönt plexiglas i A3 format som har behandlats med otaliga typer och fabrikat av grön färg. Igen visar Moe på sin palett av färgreferenser i glans, applicering och lek med rummets ljus. Den vita kubens statiska ljusförhållande skapar en bildvärld, när verken placeras i ett rörligt blandljus uppstår ännu fler variationer. Målningarna är lätta, transparenta och har en stark relation till rummet och dess väggar. De är som utsnitt ur väggmålningens måleriska skikt där ett samspel uppstår mellan färg, hand och verktyg. Ljuset går igenom materialet, målar på väggen och greppar tag i rummet. 

Ola Gustafsson
Stockholm, februari 2019
 


Anders Sletvold Moe's third exhibition From Site at Elastic Gallery is made specifically for the gallery space. The room and our perception are mirrored in handmade surfaces that meet industrially varnished layers and materials. Moe often works with references to his predecessors. He praises and reflects, with a slight dislocation, on how they came to their decisions. Something that is central to minimalism. The millimeters, that the artist sees, are perceived as a harmonious composition to us as viewers.

In the gallery's first room we are met by a wall painting where the surfaces and shapes are considered in advance but made in the present, in the days before the opening. A mix of painted surfaces and the reflective plexiglass makes up the minimalist practice that Moe is rooted in, a practices that requires accuracy. We find the strength of the works in a combination of the artist's interest in color and its properties based on shine, structure and composition. Moe's studio is a library of black paint cans and tubes in countless shades. This register and his knowledge are activated in the exhibition.

There are two other paintings in the gallery that clearly correspond to shapes present in the room: the stair railings, a field in the wall painting and a niche for a radiator. Moe refers back to colleagues and predecessors, such as Ellsworth Kelly with his shaped canvases, Eric Lennarth's repetitions and variations, and the recently-departed Robert Ryman, with his exact but almost nonchalantly-styled marks after tape on painted surfaces. Their legacy echos throughout From Site.

The Green Series, the exhibition’s last piece, refers to a study in the serial. Plexiglass in an A3 format, which has been treated with countless types and brands of green color, shows yet again Moe’s color palette references in all its shine, application and play with spatial light. The static brightness of the white cube creates a specific kind of imagery, but when the works are placed in moving mixed lighting, even more variations arise. The paintings are light, transparent and have a strong relationship to the room and its walls. They are like extraction from the the wall painting's layers where an interaction occurs between color, hand and tools. The light moves through the material, paints on the walls and grabs a hold of the room.

Ola Gustafsson
Stockholm, February 2019
 
Anders Sletvold Moe (b.1978, Steinkjer, Norway) Lives and works in Oslo, NO graduated from Malmö Art Academy, The University of Lund in 2006.

He has exhibited widely and has had solo shows at 2018 Østfold Kunstsenter, Fredrikstad, NO, Krognoshuset, Konstföreningen Aura, Lund, SE, 2017 Studio Blikket, Steinkjer, NO, Kunstnerforbundet, Oslo, NO 2016 Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Namsos, NO, Akershus Kunstsenter, Lillestrøm, NO, 2015 Kristiansand Kunsthall with Lars Morell and Espen Dietrichson, Kristiansand, NO 2014 Elastic Gallery, Stockholm, SE, The Vigeland Museum, Oslo, NO Galerie Odile Ouizeman, Paris, FR C4rd, London, UK  2009, Uppsala Konstmuseum, SE 2008 Mia Sundberg Gallery, Stockholm, SE 2008 Elastic Gallery, Malmö, SE 2007 GAD, Oslo, NO, Galleri 5, Lund, SE

Selected group exhibitions include 2019 Vestkyst, groupshow curated by Prosjektrom Norrmanns at Interface Gallery, Oakland, US Charlotte Wankel og L´Esprit Nouveau - Kambo-Kristiania-Paris-Høvik. Curated by Hilde Mørch, F15, Moss, NO 2018 Norsk Minimalisme?, Blomqvist Kunsthandel, curated by Erlend Hammer, NO The forgetfulness is full of memories, Marso Foundation, Mexico City, MX A nowhere girl from a nowhere land, Alma Löv Museum, SE Roar Wold og Anders Sletvold Moe, Wold Visningsrom, Trondheim, NO Jeg hører deg, Kunstmuseet Nord -Trøndelag, curated by Maria Veie, Namsos, NO 2017 Erling Neby Collection featuring Anders Sletvold Moe, Rake Visningsrom, Trondheim, NO Guest artist for one week in the exhibition Kjell Varvin FRI GEOMETRI -  Ustabile Variabler, Kunstnernes Hus, NO Polyfoni 4, final, group exhibition at Galleri Tomas Wallner, SE Participation, group exhibition at Trondheim Kunstmuseum, NO SNO130 Scandi Art Now, Sydney Non Objective Centre, AU 2016 Jubileumsutstilling - åpent rom, Nils Aas Kunstverksted, NO NN-A NN-A NN-A New Norwegian Abstraction, Stavanger Art Museum, NO 2015 "Tomrom" Sandefjord Kunstforening, curated by Maria Veie, Sandefjord, NO NN-A NN-A NN-A New Norwegian Abstraction, Astrup Fearnley Museet, NO 2014 Delusion / Illistion, Galleri Haaken, curated by Caroline Taylor, Oslo, NO Bebodda rum,Varberg Konsthall, curated by Frida Cornell, Varberg, SE Polyfoni 2, Galleri Thomas Wallner, Simris, SE 2013 Norwegian Sculpture Biennial 2013, The Vigeland Museum, Oslo, NO Polyfoni, Galleri Thomas Wallner, Simris, SE 2012 Folds, med Ann Edholm og Jesper Nyrén, galleri Rod Bianco, Oslo, NO

Sletvold Moe is represented in public collections such as Astrup Fearnley Museet, NO, the McEvoy Family Collection, US Trondheim Kunstmuseum, NO Malmö Konstmuseum, SE Uppsala Konstmuseum, SE Kunstmuseet Nord - Trøndelag, NO Region Skåne, SE Statens Konstråd, SE Lunds Konsthall/Lunds kommuns konstsamling, SE Steinkjer Kommune, NO and private collections in Sweden, Norway, USA, 

Full CV here >>>
www.anderssletvoldmoe.com