ELASTIC GALLERY

Exhibitions

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Människans Tidsålder / The Age of Humans 6/9 - 6/10

My time and place, our time and place! What imprints do our actions and lives create? Art is a counterforce and a space for new thoughts and movements. In the exhibition The Age of Humans Elastic Gallery presents Katja Pettersson, Catrin Andersson, Isak Anshelm and Magnus Thierfelder, who all relate to nature and mankind’s possibilities, weaknesses, and abilities to adapt to his or hers surroundings.

Katja Pettersson’s New Nature, 2018 creates worlds in blown glass spheres. These are places where technology and nature meet. In the spheres there are solar panels and fans, a man-made nature. Possible accessible roads, and natural resources such as sand for building and glass facades; and cultivated land has become expensive and increasingly sought-after commodities.

Catrin Andersson's work consists of coal, sand, paper and iron: all raw materials from the industrialization that created the concept of the Anthropocene Era - the Human Age. Our development is reflected in the pursuit of materials such as wood from the forests, coal mining, iron and sand from the bottom of the sea for various constructions all in favor of rapid social development around the world The drawing Psammophilous (Sand-loving), 2018 creates two horizon in the exhibition space. It’s a hint of a different future or a crumbled landscape where we soon won’t have solid ground under our feet. The horizons is also a barrier to slow down thoughts and move forward reflection.

Isak Anshelm's subject is the ocean. In the paintings entitled A Sea Of Regret, 2018 Anselm binds water together in the same way that it’s an organism that encompasses our whole planet. The small format sharpens our eyes to what is a huge body of water. It reminds us of how a small part can have a huge impact on the whole, on all of the world's oceans.

Magnus Thierfelder’s Untitled (bee), 2018 is the kind of work that affects both mind and being. A dead bee caught in a drinking glass under a thin broken iPhone-glass. Is it in our age that we will eradicate this species? Through our way of living and consuming? Pollinators like bees are the prerequisites for nature's splendor and survival, but they are also important for the the food we eat, industrially developed or self-produced. Thierfelder’s work pleads to our conscience. How many more species will our way of life and behavior eradicate?

Thierfelder also shows the video All This and Nothing, 2011. A work that exposes the fragility between nature and human constructions, a reflection of the sun fleetingly caught in an extended hand.

The works exhibited in The Age of Humans carry a shift in perspective where the touch is both large and small at the same time. The ideas of each work have components borrowed from nature, these parts make us not only observers but also participants.

Ola Gustafsson, Stockholm September 2018

Showdates 6/9 - 6/10
Preview 6/9 from 4 - 8 pm
Min tid och plats, vår tid och plats! Vilka avtryck skapar våra handlingar och liv? Konsten är en motkraft och ett utrymme för nya tankar och rörelser. I utställningen Människans Tidsålder presenterar Elastic Gallery Katja Pettersson, Catrin Andersson, Isak Anshelm och Magnus Thierfelder som alla förhåller sig till människans och naturens möjligheter, svagheter och förmåga att anpassa sig till sina omgivningar.

Katja Pettersson skapar i verket Ny Natur, 2018 en idé om nya världar i munblåsta glassfärer, där teknik och natur möts. Placerade i sfärerna är solpaneler och en fläkt, en av människan skapad natur. En möjlig framkomlig väg, när naturresurser som sand till byggen dess glasfasader och odlingsbar jord, blir en dyrbar och allt mer eftertraktad råvara.

Catrin Anderssons verk består av kol, sand, papper och järn alla råmaterial till den industrialisering som skapat begreppet Antropocen Era - Människans Tidsålder. Vår utveckling återspeglas i jakten på material från skog, kolbrytning, framställningen av järn till en rasande samhällsutvecklingen runtom i världen och sand till byggprojekt som skördas från havsbotten. Teckningen i verket Psammophilous (Sand-loving), 2018 skapar två horisonter i utställningsrummet, en antydan om en annan framtid eller ett sargat landskap där vi som människor snart inte har någon fast mark under våra fötter på grund av den hastigt som allt detta sker. Men också en barriär för att sakta ner våra tankar och tvinga till eftertanke.

Isak Anshelms motiv är världshaven. I målningarna A Sea of Regret, 2018 binder han samman vattnet på samma sätt som det är en organism som sträcker sig över hela vår planet. Det lilla formatet skärper vår blick inför vad som är enorma vattenmassor. Vilket påminner oss om hur påverkan på en liten del av denna helhet, har effekt på alla världshaven.

Magnus Thierfelders Utan titel (bi), 2018 är den typ av verk som drabbar ens sinne och mänskliga väsen. Ett dött bi fångat i ett glas under ett tunt trasigt iPhoneglas.
Är det i vår tidsålder som vi kommer utrota denna djurart? Genom vårt sätt att leva och konsumera? Pollinatörer som bin är förutsättningen för naturens prakt och fortlevnad samt den mat vi äter, industriellt framtagen eller egenodlad. Verket knackar på vårt samvete; skall det vara under vår generations år på planeten jorden som detta sker? Vilka fler arter har vårt leverne och beteende utrotat? Tankarna svindlar.

Thierfelder visar även videoverket Allt det här och ingenting, 2011. Ett verk som visar på skörheten mellan naturen och mänsklig konstruktion, en reflektion av solen flyktigt fångad i en utsträckt hand.

Verken i utställningen Människans Tidsålder bär alla på skiften i perspektiv där anslaget är stort och litet på en och samma gång. Det är med komponenter hämtade från naturen som verkens idérum skapas, där vi både är betraktare och medaktörer.

Ola Gustafsson, Stockholm, September 2018

Utställnignsdatum 6/9 -6/10
Vernissage 6/9 16.00-20.00

 

クロムハーツ 財布 クロエ バッグ